نحوه شستن کفش های هامتو در ماشین لباسشویی (بله، ممکن است!)